Anasayfa / MEYVE F?DANLARI / Nar Fidan?

NARIN MORFOLOJ?K VE F?ZYOLOJ?K ÖZELL?KLER?:

             A?aç Özellikleri

             Nar  bitkisi 1-5 m boyunda çal? ya da a?açc?k ?eklinde çok dall? bir taca sahip olup, genç dallar kö?eli, koltuk sürgün uçlar? sivri ve i? ?eklindedir.

             Yapraklar

             Yaz sürgünleri üzerinde s?k bir ?ekilde bulunurlar. Kenarlar? tüylü, üst yüzeyleri dumanl? ve aç?k ye?il renktedir.

           

             Çiçekler

             ?ki e?eyli, büyük, kendine özgü k?rm?z? nadiren sar? ya da beyaz renkte ve kokusuzdur. ?lk dönemde olu?an çanak ?eklindeki çiçekler meyve ba?lamay?p tozlamada yard?mc? olduktan sonra dökülmekte, daha sonra olu?an çiçekler meyve ba?lamaktad?r. Di?er meyve türlerine göre geç çiçek açt??? ve çiçeklenme periyodu uzun oldu?u için çiçeklenme döneminde olu?abilecek ilkbahar geç donlar?ndan korunur ve ayn? a?açta uzun bir zaman periyodunda gerçekle?en çiçeklenme nedeniyle so?uk zarar? söz konusu olsa bile yeni açan çiçekler sayesinde üretici zarar görmez.

           

            Meyveler

             Meyveler parlak k?rm?z?, sar?ms?, ye?il ya da beyaz?ms? renkte derimsi yap?da bir kabukla kapl?d?r. 5-15 cm çap?nda ve küreseldir. Meyveler daneli tohumlar kö?eli ve içleri serttir.

             Hasat edilen meyveler dayan?kl? meyve kabu?u nedeniyle depolama ve ta??ma s?ras?nda di?er meyvelere oranla daha az zarar görür ve iri meyve yap?s?na sahip oldu?u için hasat k?sa zamanda yap?l?r.

             Tozlanma

             Büyük ölçüde böceklerle olur. Baz? narlar ise k?s?r çiçeklere sahiptir.

             Verim

             Narlar genellikle erken ya?larda meyveye yatarlar. ?yi bak?ml? bir a?aç 3. Y?lda meyveye yatmaya ba?lar. 4. Y?lda tam meyve al?nabilir. Ortalama verimi 35-70 kg aras?ndad?r.

katirbasi 2 |