Anasayfa / CEV?Z F?DANLARI / Chandler Ceviz Fidan?

 


CHANDLER

 ÖZELL?KLER?

Çe?it

CHANDLER

Orijini

Kaliforniya

Meyve Boyu (mm)

41

Kab. A?. (gr)

13,4

?ç A?. (gr) 

6,5

Rand?man? (%)

49

Kab. (Yanak)  Yap??mas?

?yi

?ç Rengi

Aç?k Beyaz

Tozlay?c?

?

 

 

 CHANDLER CEV?Z?N?N BAZI ÖNEML? ÖZELL?KLER?

Chandler ceviz a?ac?, ülkemizde son 10 y?ld?r gerek profesyonel tar?m anlam?nda gerekse de küçük yat?r?mc?lar taraf?ndan dikimi yap?larak ciddi meyve verimi al?nm?? ve kendini ispatlam?? bir ceviz çe?ididir. 
Ülkemizdeki üstün verim al?nan Chandler bahçeleri incelendi?inde; do?ru co?rafi bölgelere, do?ru toprak yap?s?na ve do?ru dikim kurallar?na uyularak dikim yap?ld???nda yat?r?mc?lar?n gayretini bo?a ç?karmad??? ve ticari bir de?er haline geldi?i tespit edilmi?tir. 

Bu kapsamda dikkat edece?imiz en önemli konular ?unlard?r;

a. Chandler ceviz çe?idini denizden ortalama 800-1200 metre yüksekli?e kadar yani rak?m? 800-1200 metre ve daha alt?nda olan bölgelerimize dikilmesini tavsiye ediyoruz.Fakat iklim ko?ullar?na bak?larak daha dü?ük ve daha yüksek rak?mlarda fidan ekimi yap?labilir. 

b. Do?ru tozlay?c?s? olan franquette ceviz çe?idi ile birlikte dikilmelidir. Tozlay?c? oran? genelde 10 chandler ceviz fidan? için, (1) franquette ceviz fidan? olacak ?ekilde dikilebilir. 

c. Chandler a?ac? yan dallara verimli oldu?undan dolay?, koridor tipi dikime uygun bir cinstir. Bu kapsamda 4x8 , 5x7  6x6  , 7x7 aral?klarla dikim yap?labilir.

 

?lkbahar ve Sonbahar donlar?ndaki risk durumu; 

Chandler ceviz fidan?, yerli çe?itlere göre geç çiçek açt??? için ilkbahar geç donlar?ndan  etkilenmeyen bir çe?ittir. 

Meyve Özeliklleri; 
?nce kabuklu, az pürüzlü, oval ?ekillidir.

Kabuktan ayr?lmas? kolay olup kuru ve taze ceviz olarak tüketilmeye elveri?lidir.  

Tomurcuklardaki verim %85-90 olup çok verimli bir çe?ittir. 

Chandler ceviz içinin beyazl?k oran? %90-100'dür ve içleri bütün ç?kar. 

Chandler ceviz meyveleri 10-13 gr, meyve iç a??rl??? 6,5 gr, iç oran? %52-55 dir

A?aç Özellikleri; 

Uç dallarda meyve verdi?i gibi, yan dallarda da meyve oran? çok yüksektir.
Chandler ceviz a?ac?n?n so?uklanma ihtiyac? 700 saattir. Yani a?ac?m?z, k???n +7,5 derecenin alt?nda 700 saat (30 gün) bir süre geçirmelidir. Ülkemizin çok ?l?man bölgeleri olan sahil k?y?lar?nda bu konuya dikkat edilmelidir.
Orta kuvvette büyür.
Chandler ceviz a?ac? hastal?klara dayan?kl? bir çe?ittir.
Tozlay?c? ile birlikte ekilmelidir. Do?ru tozlay?c?s? Franguate'dir.
Eylül ay?n?n ortalar?na do?ru hasat edilir.

NEDEN CHANDLER CEV?Z F?DANI?

Chandler Yerli çe?itlerimize göre nispeten geç yapraklanmaktad?r. Yüksek verimlidir ve yan göz verimlili?i %90’d?r. A?açlar? orta kuvvette ve yar? dik olarak büyümektedir. ?ç rand?man? %49 olup iç a??rl??? ortalama 6.5 g’d?r. ?ç kalitesi yüksek olup %90-100 oran?nda beyaz iç vermektedir.

NOT: Chandler ceviz fidan?n? 2011 y?l?ndan beri bölgemizde gözlemlemekteyiz. bölgede özellikle malatya , elaz?? , ad?yaman, illerinde kurmu? oldu?umuz bahçelerde çok iyi sonuçlar al?nm?? olup, chandler a?açlar?ndan verim al?nmaya ba?lanm??t?r. Malatya'n?n Hekimhan,battalgazi, yaz?han, akçada?,kale , do?anyol , pütürge ;  Elaz??'?n A??n, Keban, Baskil, Sivrice ilçelerinde kurmu? oldu?umuz bahçelerden verim al?nmaya ba?lanm??t?r.

NOT: MAV? SERT?F?KALI CHANDLER CEV?Z F?DANI BULUNUR.

Ceviz Fidani Nasil Dikilir |