Anasayfa / A??l? Kivi Fidan? / Hayward Kivi Fidan?

Hayward Kivi Fidan? Özellikleri
  • Di?i ve erkek çe?itleri vard?r.1 erkek fidan?n yan?na 10 di?iye kadar dikiliebilir.
  • Sipari? adedinize göre gerekli say?da erkek kivi fidan? da almal?s?n?z.
  • Kivi yeti?tiricili?inin yap?labilece?i alanlar k??lar? ?l?k, yazlar? s?cak ve nemli yörelerdir. Baharda tomurcuklar?n sürmesi ile birlikte olu?an genç sürgünler dona kar?? çok hassast?r.
  • Genel olarak kivi, derin ve süzek olan, kireçli olmayan topraklarda iyi sonuç verir.
  • Ph'?5,5 - 7.6 olan topraklarda iyi yeti?ir.
  • Kivi fidan?; Çelikle, Tohumla ve Doku kültürü ile üretilir. Ancak yayg?n olarak kullan?lan yöntem, çelikle üretimdir.
  • Çelikle üretim için, kivi çeli?i; k???n Ocak-?ubat aylar?nda, yaz?n ise 15-30 Temmuz tarihleri aras?nda olmak üzere iki farkl? zamanda al?n?r.
  • Çelikler 2-3 göz, yani 15-20 cm olacak ?ekilde haz?rlan?r.

NOT: Malatya Do?anyol ilçesi ve Elaz?? Baskil ?lçesinde deneme amaçl? kurulan bahçelerden güzel sonuçlar al?nm?? olup özellikle baraj yak?nlar?nda bulunan köy ve ilçelerin alternatif olarak dikim yapaca?? bir meyve a?ac?d?r. pazar pay? yüksek olup deneme amaçl? dikimi yap?lan bahçelerden güzel sonuçlar al?nm??t?r.

kivi fidani malatya |