Anasayfa / HAKKIMIZDA

Ülkemiz ve bölgemizin sahip oldu?u farkl? ekolojik özellikler ve toprak yap?lar? ile meyve yeti?tiricili?ine son derece uygun bir yap?ya sahiptir. Bu özelliklerinden dolay? bir çok meyve türünde üretim miktar? ve üretim alanlar?nda dünyada, ilk s?ralarda yer almaktad?r. Bunun bilincinde olan “EKOGLOBAL F?DANCILIK” sahip oldu?u tecrübe ve bilgi birikimi ile farkl? ekolojik bölgelerimize uygun anaçlara a??l? Kay?s?, ?eftali,Nektarin,Elma,Kiraz,Erik,Armut,Na?hi (Japon Armutu),Üzüm,Hurma,Ayva,Kivi,Vi?ne,Badem,Ceviz,  türlerine ait standart ve sertifikal? meyve fidan? üretmektedir.

MALATYA BÖLGES?NDE 1998’li  y?llardan günümüze istikrarl? ve ba?ar?l? çal??malar? ile faaliyetine devam eden’EKOGLOBAL F?DANCILIK’ba?ta a??l? meyve fidan? olmak üzere a??s?z tohum anaçlar , klon anaçlar ile üretiminde lider ve yenilikçi bir kurulu?tur.Firmam?z konusunda  uzman  personeller ile, yüksek say?da meyve fidan? üretim kapasitesine sahip bodur,yar? bodur ve  tohum anaçlar üzerine a??l? yeni fidan çe?itleri ile çiftçilerin hizmetindedir..

 


” EKOGLOBAL F?DANCILIK” olarak üreticinin her yönden desteklenmesi ve sorunlar?n?n çözümü yönünde firmam?z teknik elamanlar? yo?un çaba içerisindedirler. Üreticilere çe?it ve uygun anaç önerileri yap?l?rken bahçe tesisi edilecek yerde gerekli gözlem ve incelemeler yap?lmakta, gerek toprak, gerekse o yörenin ekolojik verileri de?erlendirilmektedir. Meyvecilikte bahçe tesisinde yap?lan hata gelecek y?llarda telafi edilemeyecek miktarda parasal kay?plara ve zaman kay?plar?na neden olmaktad?r. Bunun bilincinde olan “EKOGLOBAL F?DANCILIK” bahçe tesisinde bilimsel olarak her türlü de?erlendirmeyi yaparak ürercilerinizi yönlendirmektedir.

‘hedefimiz siz de?erli mü?terilerimizin memnuniyetini ba?ar? kabul ederek,bu ba?ar?y? daha ileri götürmektir’

Bol ürünlü yar?nlara….