Anasayfa / CEV?Z F?DANLARI / Fernor Ceviz Fidan?

Fernor Ceviz Fidan? Özellikleri

·         Fernor ceviz fidan? Geç çiçeklendi?i için bahar geç donlar?ndan etkilenmez.

·         1000 metrenin üzerindeki yüksek rak?ml? yerlere ekilebilir. 2000 rak?ma kadar rahatl?kla dikilir.

·         Kas?m ay?n?n ba?lar?nda yeni sürgün dallar?n?n kapanmas? biter bu yüzden de sonbahar geç donlar?ndan etkilenmez.

·         Fernor ceviz fidan?  4x8 , 5x7  6x6  , 7x7  metre aral?klarla ekilmeye uygundur.

·         Yan dallar?nda meyve verimi iyidir.

·         Eylül ay? sonlar?nda hasat edilir.

·         ?nce kabukludur. Meyvesi kolay ayr?l?r.

·         Tozlay?c?s? Franquette ceviz fidan?d?r.

·         Meyveleri salk?mlarda 1'li, 2'li, 3'lü ve 4'lü olmaktad?r.

·         Meyve a??rl??? ortalama 12 gr, iç rand?man? %49, ya? oran? %51 ve protein oran? %20'dir.

 

 

Fernor Ceviz Fidan? Meyve Özellikleri

Fernor ceviz fidan? Frans?z men?eili chandler ceviz fidan?ndan sonra en çok sat?lan ancak zor bulunan yabanc? cins ceviz fidan?d?r. Fernor ceviz fidan? 1 ya??ndan itibaren meyve vermeye ba?lar. Yerli ceviz fidanlar?na göre 15-20 geç çiçek açar. Meyve salk?mlar? 1 ile 5 aras?nda de?i?ir. Meyve kalitesi çok yüksektir. Tam bir ticari ceviz a?ac?d?r. Fernor ceviz a?ac? 5.ya??ndan itibaren 50-60 kilo meyve vermeye ba?lar. Meyve verimi yüzde elli bir, iç a??rl??? alt? gram ceviz a??rl??? ise ortama oniki gramd?r. Kuru ve çi? tüketime uygundur. Meyvesi kabuktan kolay ayr?l?r. Tam ?eklinde ç?kar.

Fernor Ceviz Fidan? A?aç Özellikleri

Fernor bodur deninen yar? dik geli?en bir ceviz a?ac? türüdür. Yan dallarda salk?m ?eklinde parlak meyveleri olu?ur. Eylül-Ekim aylar?nda meyve hasat?na ba?lan?r. 

Fernor Ceviz Fidan? ?klim ?stekleri

Fernor ceviz a?ac? so?uk iklimi seven yabanc? cins verimli ceviz fidan? türüdür. Fernor ceviz a?ac? May?s ay?n?n ba??nda açmas? sebebiyle ilkbahar geç donlar?ndan zarar görmez. Sonbahar da ise Kas?m ay?n?n ba??na kadar fernor ceviz a?ac? k?? dinlenmesine geçer. Bu da yeni sürgün dallar?n kapanmas? anlam?na gelir. Bundan dolay? da gerek genç sürgünler gerekse de a?ac?n di?er bölgeleri sonbahar erken donlar?n?ndan etkilenmez.

 

Bölgemizde Malatya , Sivas , elaz??, erzincan, batman, van, bitlis illerinde dikim yapt???m?z bahçelerde çok olumlu sonuçlar al?nm??t?r. 1820 rak?ma kadar dikim yapt???m?z fernor bahçeleri olup 3-4. ya??nda olmalar?na ra?men herhangi bir don tehlikesi ya?amam??lard?r. Özellikle sivas kangal, malatya hekimhan, van özalp , elaz?? keban ilçelerinde kurdu?umuz bahçelerimizden verim almaya ba?lanm??t?r.  Yüksek rak?mlarda çok iyi bir alternatif olarak  tercih edilen fernor cevizi çiftçiye çok iyi bir gelir kap?s? olmaya ba?lam??t?r.

 

FERNOR |