Anasayfa / CEV?Z F?DANLARI / Pikan Ceviz Fidan?

P?KAN CEV?Z F?DANININ GENEL ÖZELL?KLER?

·         Meyvesi oldukça pahal?d?r.

·         Meyve yap?s? di?er ceviz türlerine göre oldukça düz ve yass?d?r.

·         S?cak bölgelere ekilir.

·         Ekime uygun bölgeler k?s?tl?d?r. Pikan cevizi yeti?tiricili?ini s?n?rlayan en önemli ekolojik etmen ilkbahar geç donlar? ile sonbahar?n erken donlar? aras?nda kalan ve vejetasyon süresi olarak isimlendirilen dönemin uzunlu?udur. Güvenceli bir pikan yeti?tiricili?i için ise bu sürenin en az 210 gün olmas? istenir.

·         Pikanlarda minimum geli?me köklerde +4,4 C’de ba?lamakta ve +40 C’ye ula?mas?yla da pratik olarak durmaktad?r.

·         Pikan yeti?tiricili?i yap?lacak yerlerde gece-gündüz s?cakl?k fark?n?n çok fazla olmamas? gerekir. Cevizlerin büyüme ve olgunla?ma döneminde en uygun gündüz s?cakl??? ortalama +32 C, gece s?cakl??? ise +21 C olmal?d?r. Haziran, Temmuz, A?ustos aylar?n?n s?cakl?k ortalamas?n?n +27 C olmas? istenir. Bahar aylar?nda (Nisan-May?s) ise ortalama s?cakl?k +16 C olmal?d?r. Pikan yeti?tiricili?i yap?lan bir bölgede +10 oC’nin üzerindeki s?cakl?k toplam?n?n 5000 saatin alt?na dü?memesi gereklidir. Pikan k???n yapra??n? döken bir meyve türüdür. Ekonomik anlamda meyve verebilmesi için k?sa say?labilecek so?uk etkisine gereksinimi vard?r. So?uklama süresi çe?itlere göre de?i?mekle birlikte genel olarak bu de?er +7,2 C’nin alt?nda hesaplanan 400-750 saat aras?ndad?r.

·         Pikanda en iyi köklenme 21 C’de olmakta ve 27 C’de kök geli?imi artmaktad?r. 38 C’nin üzerinde de giderek azalma gösterir. Çimlenme s?cakl???nda en iyi 23-29 C’ler aras?ndad?r.

·         En so?uk üç ay?n (Aral?k-Ocak-?ubat) ortalamas?n?n 10 C olmas? gereklidir. Kültür çe?itleri -6 C’de’den so?uk yerlerde yeti?tirilmemelidir. Pikan a?ac?n?n odunu gevrek bir yap?ya sahip oldu?u için çok kuvvetli rüzgar olan bahçelerde mutlaka rüzgarlardan korunmal?d?r. Pikan cevizi bütün bu s?cakl?k istekleri nedeniyle Anadolu cevizinin yeti?tirilemedi?i bölgelere alternatif olmas? nedeniyle de önemli bir meyve türüdür.

·         Pikan 7-10 m derinli?e kadar inebilen güçlü bir kök sistemi olu?turabilir. Bu nedenle, toprak derinli?inin az oldu?u yerlerde yeti?tirilmemeli ve yeti?tiricili?i yap?lan yerlerde etkili kök derinli?i genelde 80-100 cm’de oldu?u için topra??n en az 2 m’ye kadar olmas? ve geçirimsiz katman içermemesi istenir. Toprak pH’s? 6.5-7 aras?nda olmal?d?r.

pikan |